اساسنامه انجمن نساجی طبق تائیدیه وزارت صنعت معدن و تجارت

دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،
پوشاک و چرم استان البرز
مرداد 97