پیش نویس اولیه اساسنامه پیشنهادی جهت تاسیس تشکیلات ملی و سراسری