صنایع تولید مواد اولیه


 
 • ايران ريسه
 • تهران‌ - میدان‌ ولیعصر - خیابان‌ ولیعصر ساختمان‌ ۶۳۷ - طبقه‌ ششم‌
 • تاکستان‌ - کیلومتر ۳ جاده‌ کمربندی‌ قزوین‌ تاکستان‌
 • ۰۲۱-۶۶۴۱۷۱۲۰-۶۶۴۱۷۱۱۴
 • ۰۲۸۲-۵۲۲۵۰۴۵-۶
 • ۰۲۱-۶۶۴۶۱۴۸۲
 • ۰۲۸۲-۵۲۲۵۰۴۷
 • www.iranriesse.com
 • info@iranriesse.com
 • --
 • نساجي بهتابان
 • رضا تقی پور
 • نوروزی، رضایی، کاتبی
 • ندارد
 • تهران‌ - خیابان‌ احمد قصیر – خیابان‌ نهم‌ - پلاک‌ ۱۵۲۰
 • کاشان‌ - منطقه‌ صنعتی‌ راوند
 • ۸۸۷۰۲۱-۸۸۷۲۳۷۵۶-۸۸۷۲۰۴۲۱-۸۸۷۲۲۲۰۱۲۲۲۰۱-۰۲۱
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • ۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۷۵
 • www.albolrzati.com
 • info@behtaban.com
 • فعال در امر صادرات