برگزاری جلسه مشترک انجمن نساجی و اتاق بازرگانی البرز