برگزاری جلسه کمیته تسهیلات انجمن با حضور مدیران بانک کشاورزی استان البرز