اساسنامه انجمن نساجی طبق تائیدیه وزارت صنعت معدن و تجارت


 

دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،
پوشاک و چرم استان البرز
مرداد 97