شماره 12-آذر 97


 
ویژه نامه شماره 12 انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی ،
پوشاک و چرم استان البرز
( آذر ماه 97 )دبیرخانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی پوشاک و چرم استان البرز
آذر ماه 97