بخشنامه الزام بکارگیری "شناسه کسب و کار واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی"


 

 * بخشنامه الزام بكارگيري شناسه كسب و كار واحدهاي صنعتي، معدني و صنفي

به منظور يكپارچه‌سازي اطلاعات حوزه صنعت، معدن و تجارت و پرهيز از ورود داده‌ها و اطلاعات موازي و نيز تسهيل كار مراجعين به وزارت صنعت، معدن و تجارت، كليه اشخاص و بنگاههاي صنعتي، معدني و صنفي موظف به دريافت شناسه كسب و كار از طريق مراجعه به سامانه بهين‌ياب مي‌باشند. بدين‌منظور موارد زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:
ماده 1ـ از نيمه مهرماه سال جاري، ارايه هرگونه خدمات به واحدهاي توليدي صنعتي و معدني و صنفي اعم از معرفي براي ارايه هر نوع تسهيلات به مؤسسات مالي و بانكي (سرمايه‌ ثابت و در گردش و درخواست استمهال)، معرفي براي سهميه سوخت و هر نوع سهميه ديگر كه متعلق به واحدهاي توليدي مي‌باشد، معرفي براي تخصيص معافيت‌هاي گمركي و معرفي متقاضي به سازمان‌هاي ديگر (درون دستگاهي و برون دستگاهي)، ثبت، صدور و اقدام بر روي كليه مكاتبات متقاضيان در ستاد و سازمانهاي تابعه و استاني و هرگونه خدمت ديگر به واحدهاي منوط به داشتن شناسه كسب و كار خواهد بود. كليه واحدهاي ستادي و تابعه موظفند نسبت به درج شناسه كسب و كار در مكاتبات خود (درون و برون دستگاهي) كه مرتبط با واحدهاي صنفي و توليدي صنعتي و معدني مي‌باشد اقدام نمايند.
تبصره 1ـ معاونت توسعه مديريت و منابع موظف است با اصلاح سامانه گردش مكاتبات (دبير) نسبت به درج شناسه كسب و كار و ابزارهاي كنترلي آن اقدام نمايد. تا زمان تكميل سامانه دبير، در صورتي كه متقاضي در نامه خود شناسه را درج ننموده است، هنگام ثبت‌ نامه در دبيرخانه، شناسه مي‌بايست بر روي نامه قيد گردد. كليه سازمانها، معاونت‌ها، موسسات و شركتهاي تابعه موظفند نسبت به درج فيلد شناسه كسب و كار در سامانه‌هاي اطلاعاتي خود اقدام نمايند.
ماده 2ـ واحدهاي صنعتي بالاي 50 نفر و كليه واحدهاي معدني، موظفند آمار توليد، توزيع، ذخيره، اشتغال و صادرات خود را به همراه ساير اطلاعات مورد نياز به صورت ماهيانه و از طريق سامانه‌هاي اعلامي، در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
تبصره 2ـ ساير واحدها نيز موظفند آمار و اطلاعات توليد، اشتغال و صادرات خود را هر سه ماه يكبار و از طريق سامانه‌هاي اعلامي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
تبصره 3ـ شناسه واحدهايي كه به صورت فصلي فعاليت مي‌نمايند و نيز آن دسته از واحدهايي كه به دلايلي در مقطع خاصي از زمان قادر به توليد نمي‌باشند (از قبيل عمليات بازسازي و نوسازي، انتقال مكان، مشكلات مالكيتي، مشكلات زيست محيطي، كمبود نقدينگي، مشكلات بازار عرضه و تقاضا و مواد اوليه، مشكلات تأمين منابع انرژي، حوادث غيرمترقبه و مشكلات نيروي انساني) با درج وضعيت فعاليت و علت عدم توليد در سامانه مربوطه و تأييد سازمان استاني فعال خواهد ماند.
ماده 3ـ شناسه واحدهاي موضوع (ماده 2) در صورتي كه آمار خود را به صورت 3 ماه متوالي و يا 4 ماه متناوب در يك دوره زماني يكساله ارايه ننمايند، غير فعال خواهد شد. شناسه واحدهاي موضوع تبصره 2 در صورتي كه آمار خود را حداكثر 2 ماه پس از اتمام فصل قبل ارايه ننمايند، غيرفعال خواهد شد.
ماده 4ـ طرح‌هاي صنعتي موظفند پيشرفت طرح‌هاي خود را مطابق ضوابط و زمانبندي اعلام شده از سوي معاونت برنامه‌ريزي اظهار نمايند. در غير اين صورت شناسه كسب و كار اين‌گونه طرح‌ها غيرفعال خواهد شد.
ماده 5ـ كليه انبارها و سردخانه‌ها موظفند اطلاعات موجودي انبار و ذخيره خود را براساس ضوابط و زمانبندي كه از سوي وزارت اعلام مي‌گردد، اظهار نمايند. در غيراين صورت شناسه كسب و كار آنها غيرفعال مي‌گردد.
ماده 6ـ ارايه هرگونه خدمات به واحدهايي كه شناسه آنها غيرفعال شده است، تا زمان فعال شدن شناسه ممنوع است.
ماده 7ـ يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد سازمانهاي تابعه، ستاد و استان در برنامه‌هاي ارائه شده، اجراي مفاد اين بخشنامه و گزارشات مبتني بر آن مي‌باشد كه از طريق سامانه‌هاي وزارت متبوع قابل رصد و دريافت مي‌باشد.
ماده 8ـ شناسه‌هاي صنفي صادر شده توسط مركز اصناف به منزله شناسه كسب و كار مي‌باشد.
ماده 9ـ شناسه‌ كسب و كار كليه واحدها اعم از واحدهاي توليدي و صنفي از طريق درگاه خدمات صنعت، معدن و تجارت www.behinyab.ir قابل دريافت و استعلام مي‌باشد.