یادی از بنیانگذار و پدر صنعت نساجی کشور


 

یاد او و تمامی تلاشگران عرصه صنعت نساجی کشور گرامی بادمنبع خبر: ماهنامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
سال هشتاد و پنجم - شمار 81
مهر 1392


                                                                                                                        دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                         آذر 1392