سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه


                                                                                                                           دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                                                             آذر ماه 1393