معافیت ده ساله صنوف تولیدی تازه تاسیس از مالیات


 
                                                                            دبیرخانه انجمن نساجی البرز
                                                                                           مهرماه 94