پیش نویس اولیه تفاهمنامه همکاری انجمن ها و تشکل ها در حوزه نساجی