برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی


 

                                                                                                          دبیرخانه انجمن نساجی استان البرز
                                                                                                            مرداد 1393